Taniec

uploads/02_Oferta-Edukacyjna/taniec.jpg

Program zajęć tanecznych w przedszkolu:

Zasady i metody nauczania tańca:

Taneczne formy ruchowe jako działanie należą do najbardziej skomplikowanych

form ruchu. Wiążą ze sobą elementy ruchu i muzyki angażując ćwiczącego

intelektualnie i fizycznie. Unowocześniana stale organizacja, jak i stosowane zasady dydaktyczne i metody, powinny być tymi czynnikami, które wpływają
na stałą dynamikę procesów dydaktycznych.

CELE OPERACYJNE

- Dziecko potrafi improwizować ruch do danej muzyki

- Dziecko rozwija swoje zainteresowania

- Dziecko kształci umiejętność poczucia rytmu i swobody ruchu

- Dziecko potrafi efektywnie współdziałać w grupie

- Dziecko wyrabia pewność siebie, akceptację siebie

- Dziecko odtwarza kroki i figury, które składają się na wybrany taniec

- Dziecko współdziała w zespole w celu osiągnięcia wspólnego celu

-Dziecko poznaje własną wartość i potrafi prezentować swoje mocne strony

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Aby osiągnąć zamierzone cele bardzo ważne jest stworzenie na zajęciach takiej

atmosfery, aby dzieci chętnie na nie przychodziły i brały w nich czynny udział.

W realizacji założeń programu będą wykorzystywane wszelkie potrzeby zdrowego dziecka:

-potrzeba ruchu

-odprężenia

-ekspresji i poza tym:

-systematyczna praca na zajęciach

-staranne wykonywanie wszystkich ćwiczeń

-poznanie podstawowych kroków nauczanych tańców

-odtwarzanie ruchów z pokazu nauczyciela

-ćwiczenia utrwalające koordynację ruchów ciała podczas tańca

-łączenie elementów tańca w całość-tworzenie zespołowego układu tanecznego

-ćwiczenia utrwalające koordynację ruchów tanecznych całego zespołu

Dzieci będą miały możliwość zaprezentowania zdobytych umiejętności
przed szerszą publicznością.

Zajęcia taneczne w naszym przedszkolu prowadzi instruktor tańca Michał Skowroński.