Statut

 

STATUT


PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 35
KRAKOWIE UL. L. WENEDY 7
WRAZ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
PRZY UL. L. TELIGI 17

  

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Nazwa przedszkola brzmi:
 2. Przedszkole Samorządowe Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im Anny Dymnej w Krakowie.
 1. Siedzibą Przedszkola Samorządowego Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi jest

budynek mieszczący się w Krakowie przy ul. L. Wenedy i przy ul. Teligi 17.

 1. Nazwa przedszkola używana na pieczęciach w pełnym brzmieniu:

Samorządowe Przedszkole Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Anny Dymnej

30-833 Kraków, ul. L. Wenedy 7 tel / fax 012-658-52-60, NIP 6793056049.

 1. Adres internetowy: www.przedszkole35.pl, email: przedszkole 35@vp.pl
 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Kraków.
 3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
 4. Przedszkole jest jednostką budżetową.

§ 2

 1. Przedszkole jest placówką publiczną, która:
 2. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 1. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez dyrektora przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie 8.00-13.00;
 1. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 2. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ II.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w ścisłym współdziałaniu z rodzicami, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka.
 1. Celem przedszkola jest:

1)      dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

2)      organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno ­ pedagogicznej;

3)      formułowanie diagnozy rozumiejącej psychologiczny sens zachowań dzieci i podejmowanie adekwatnych do sytuacji oddziaływań edukacyjnych;

4)      tworzenie sprzyjających warunków do ujawniania potencjału dziecka;

5)      stymulowanie samodzielności poznawczej i działaniowej dzieci, ich kreatywności i umiejętności współpracy w zespole;

6)      umożliwienie wychowankom podtrzymywania tradycji regionalnej, tożsamości Narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

7)      przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej;

8)      współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

9)      budowanie społeczności rodziców rozumiejących wartość wczesnej edukacji dziecka.

§ 4

 1. Do zadań przedszkola należy:

1)      wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

2)      uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;

3)      organizowanie sytuacji zachęcających dziecko do poznawania świata oraz służenie mu pomocą w porządkowaniu zebranych wiadomości, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci; uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka;

4)      rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli i przeżyć;

5)      umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;

6)      porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

7)      rozwijanie wrażliwości moralnej;

8)      organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym zajęć specjalistycznych;

9)      kształtowanie postaw prozdrowotnych i sprawności fizycznej dzieci;

10)  rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni oraz ekspresji plastycznej, muzycznej;

11)  kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;

12)  kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

13)  wychowanie .rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;

14)  organizowanie opieki i kształcenie  nad dziećmi niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi;

§ 5

 1. Podstawowe formy działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkola to:

1)      zajęcia edukacyjne z całą grupą;

2)      zajęcia stymulujące organizowane w małych zespołach;

3)      okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwość wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych;

4)      spontaniczna działalność dzieci;

5)      prace porządkowe i czynności samoobsługowe;

6)      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;

7)      zajęcia wspierające potencjał rozwojowy dzieci - zajęcia dodatkowe;

8)      wycieczki, spacery i zabawy w ogrodzie;

9)      wyjazdy rekreacyjne „ Zielone przedszkola”;

10)  współpraca z placówkami kulturalno – oświatowymi.

 1. Zajęcia dodatkowe odbywają się w miarę możliwości organizacyjnych poza wymiarem 5 godzin bezpłatnych dziennie ustalonym przez dyrektora, organizowane za pisemną zgodą rodziców;

 

§6

 1. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

1)      diagnozowanie środowiska wychowanków;

2)      rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia;

3)      rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;

4)      organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5)      wspieranie dziecka uzdolnionego;

6)      podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

7)      prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców;

8)      wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

9)      wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

10)  umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

 1. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci o SPE:

1)      z niepełnosprawnością;

2)      z niedostosowaniem społecznym;

3)      z zagrożeniami niedostosowaniem społecznym;

4)      z zaburzeniami komunikacji językowej;

5)      z choroba przewlekłą;

6)      z sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi;

7)      z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

8)      z trudnościami adaptacyjnymi związanymiz różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Zadania, o których mowa w  ust. 1, są realizowane we współpracy z:

1)      rodzicami;

2)      nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola;

3)      poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

4)      innymi przedszkolami;

5)      podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

1)      rodziców;

2)      nauczyciela;

3)      psychologa;

4)      poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w Przedszkolu w formie:

1)      zajęć specjalistycznych:, logopedycznych korekcyjno- kompensacyjnych;

2)      socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3)      porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

 1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest zadaniem nauczycieli oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem.
 2. Zespół udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego tworzy dyrektor przedszkola.
 3. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:

1)      traktowanie choroby lub deficytu rozwojowego, jako jednej z wielu cech określających osobowość dziecka;

2)      pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji ze światem, rozwijaniu poczucia własnej wartości i tożsamości;

3)      wszechstronne wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka opartego m. in. na zaspakajaniu potrzeb dzieci, organizowaniu różnych form aktywności, integracji;

4)      uczestnictwo wszystkich dzieci razem na zajęciach grupowych, które organizują i prowadzą nauczyciele pracujący w danym oddziale oraz organizowanie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, reedukacyjnych lub terapeutycznych;

5)      systematyczne organizowanie współpracy z rodziną dzieci.

 1. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.
 2. Dla dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, któremu stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, można zorganizować nauczanie indywidualne na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania

 

§ 7

 1. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do szkoły:

1)      wspomaga rodziców w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

2)      uzgadnia wspólnie z rodzicami /prawnymi opiekunami/ kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;

3)      organizuje współpracę z rodzicami /prawnymi opiekunami/;

4)      zapoznaje rodziców /prawnych opiekunów/ z zadaniami przedszkola;

5)      zasięga opinii rodziców /prawnych opiekunów/ w sprawach dotyczących wychowania, opieki oraz nauczania bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka;

6)      stwarza sytuacje sprzyjające rozwijaniu samodzielności, kształtowaniu nawyków higienicznych i kultury bycia.

 

§ 8

 1. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi:

1)      zapewnia atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa;

2)      podtrzymuje działania sprzyjające promocji i ochronie zdrowia;

3)      przekazuje wiedzę o zdrowym stylu życia;

4)      uczy zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka;

5)      zapewnia stałą opiekę ze strony nauczyciela zarówno w czasie zajęć w placówce, jak i poza terenem przedszkola;

6)      tworzy warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;

7)      stwarza optymalne warunki wychowania każdemu dziecku.

 

§ 9

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo:
 2. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 3. Przedszkole odpowiada za bezpieczeństwo dziecka od momentu przekazania dziecka pracownikowi przedszkola, do momentu odebrania dziecka przez rodzica lub osoby upoważnione.
 4. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą upoważnioną na piśmie przez rodziców.

1)      Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego, adres zamieszkania oraz numer telefonu osoby wskazanej przez rodziców.

 1. W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola, stosuje się procedurę „Postępowania w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola”.
 2. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musza być poparte stosownym orzeczeniem sądowym.
 3. Dziecka nie wydaje się rodzicom pozbawionym praw rodzicielskich, osobom pod wpływem alkoholu środków odurzających.

 

§ 10

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę w następujący sposób:

1)      podczas pobytu dzieci na placu zabaw, zabawy i zajęcia dzieci odbywają się na wyznaczonych terenach z bezpiecznym sprzętem dostosowanym do potrzeb i ich możliwości w trakcie zajęć poza terenem przedszkola / wycieczki / zapewniona jest opieka co najmniej 2 osób na 10 wychowanków;

 1. Przedszkole dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, w szczególności poprzez:

1)      omawianie zasad bezpieczeństwa dzieci w sytuacjach okazjonalnych i organizowanych;

2)      realizację tematów kompleksowych związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i profilaktyką.

 1. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek autokarowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców / prawnych opiekunów /.
 3. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków.
 4. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców / prawnych opiekunów / o jego stanie, rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 5. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców /prawnych opiekunów /.
 6. Dzieci uczęszczające na dodatkowe zajęcia mają zapewnioną opiekę przez osobę prowadzącą zajęcia.
 7. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby. 

§ 11

 1. Pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachowa pomoc medyczna, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
 2. każdym wypadku powiadamia się:

1)      rodziców /prawnych opiekunów/ poszkodowanego,

2)      organ prowadzący placówkę,

3)      pracownika służby BHP,

4)      społecznego inspektora pracy,

5)      przedstawiciela rady rodziców

 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 2. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.
 3. Zawiadomień, o których mowa wyżej dokonuje dyrektor, bądź upoważniony przez niego pracownik placówki.
 4. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik placówki zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych
 5. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentacje, w tym protokół powypadkowy.
 6. W skład zespołu wchodzą: pracownik BHP oraz społeczny inspektor pracy.
 7. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego oraz zapoznaje z treścią protokołu.
 8. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor oraz omawia z pracownikami placówki okoliczności i przyczyny wypadków. Ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.
 9. Placówka posiada plan ewakuacji placówki umieszczony w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.
 10. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym placówka zapewnia opiekę.
 11. Zajęcia poza pomieszczeniami placówki nie mogą odbywa się w tych miejscach, w których prowadzone są prace remontowe.
 12. Przedszkole nabywa wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

 

§ 12

 1. Za zgodą rodziców, wyrażoną na piśmie, w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe, m.in. rytmika, nauka jęz. angielskiego i inne.
 2. Dyrektor przedszkola może powierzyć prowadzenie zajęć dodatkowych:

1)      nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z ich kompetencjami,

2)      zatrudnić nauczycieli posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnego typu zajęć;

3)      podpisać umowę z firmą zewnętrzna na prowadzenie takich zajęć.

 1. Zajęcia dodatkowe finansowane są z budżetu gminy
 2. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe, winny posiadać stosowne kwalifikacje.
 3. Zajęcia dodatkowe dokumentowane są w dzienniku zajęć dodatkowych, a zajęcia z religii w dzienniku zajęć przedszkola
 4. Godziny prowadzenia zajęć dodatkowych określa ramowy rozkład dnia, mogą być organizowana poza wymiarem 5 godzin bezpłatnego pobytu ustalonym przez dyrektora
 5. Czas zajęć prowadzonych dodatkowo – zajęcia umuzykalniając, nauka języka obcego, religii, gimnastyki korekcyjnej i zajęć rewalidacyjnych – powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 6. Dzienniki zajęć dodatkowych przechowywane są w przedszkolu.
 7. Dyrektor zapewnia bezpieczeństwo dzieciom podczas zajęć oraz sprawuje nadzór nad przebiegiem zajęć dodatkowych.

 

§ 13

 1. Przedszkole może prowadzić działania innowacyjne i eksperymentalne, mające na celu poprawę jakości pracy placówki.
 2. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia, oddział lub całe przedszkole.
 3. Udział w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.
 4. Przedszkole musi posiadać odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
 5. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu w przedszkolu, podejmuje Rada Pedagogiczna.
 6. Prowadzenie eksperymentu w przedszkolu wymaga zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 7. Szczegółowe zasady prowadzenia innowacji lub eksperymentu określa rozporządzenie właściwego ministra.

 

ROZDZIAŁ III.

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 14

 1. Organami przedszkola są:

1)      Dyrektor przedszkola.

2)      Rada Pedagogiczna.

3)      Rada Rodziców.

 

§ 15

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor lub nauczyciel tego przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.

 

§ 16

 1. Przedszkolem kieruje dyrektor.
 2. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej powołuje wicedyrektora.
 3. Dyrektor Przedszkola:

1)      Kieruje działalnością placówki, oraz jednoosobowo reprezentuje ją na zewnątrz,

2)      Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola.

3)      Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

4)      Sprawuje nadzór pedagogiczny.

5)      Dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej

6)      Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne,

7)      Realizuje uchwały rady placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

8)      Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych

9)      Tworzy właściwą atmosferę pracy,

10)  Zapewnia wszystkim pracownikom i wychowankom odpowiednie warunki bhp, zapewnia właściwą organizację pracy przedszkola,

11)  Powiadamia dyrektora szkoły w rejonie, w którym dziecko mieszka o spełnieniu przez dziecko 6-letnie obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w placówce przedszkolnej

12)  Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę

13)  Organizuje współpracę z rodzicami, środowiskiem i radą dzielnicy,

14)  Powołuje zespoły udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

15)  Wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować także jedna osoba

16)  Opracowuje arkusz organizacyjny przedszkola i określa dla każdego oddziału  ramowy rozkład dnia,

17)  Wspomaga nauczycieli w osiąganiu przez nich wysokiej jakości pracy.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i innych pracowników, w szczególności decyduje w sprawach:

1)      Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

2)      Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,

3)      Występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady przedszkola w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników.

 1. Decyzje w sprawach kadrowych jednoosobowo podejmuje dyrektor.
 2. Decyzje administracyjne wydane przez dyrektora muszą zawierać: adresata, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie, tryb odwoławczy.
 3. Dyrektor zobowiązany jest znać Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 4. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą  pedagogiczną ,rodzicami oraz środowiskiem lokalnym, a w szczególności:

1)      Zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,

2)      W przypadku wyrażania sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola

3)      Rozpatruje wnioski, skargi, zażalenia wg określonej procedury. 

4)      Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez placówkę.

5)      Jeżeli przerwa w działalności oświatowej placówki trwa co najmniej 2 tygodni dyrektor dokonuje kontroli obiektów należących do placówki pod katem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów, sporządza się protokół.

6)      Prowadzi codzienną obserwację pracy przedszkola z zakresu bezpieczeństwa,

7)      Opracowuje plan ewakuacji placówki umieszcza go w widocznym miejscu w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.

8)      Co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje analizy działań przedszkola w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu.

9)      Współpracuje z organem prowadzącym w celu poprawy warunków lokalowych.

 

§ 17

 1. W przedszkolu utworzone jest stanowisko zastępcy dyrektora.
 2. Zadania wicedyrektora określa dyrektor przedszkola. Wykonuje zadania z następującymi kompetencjami:

1)      Organizuje i kontroluje prace dydaktyczno-wychowawczą w zakresie ustalonym przez dyrektora,

2)      Wspomaga w kierowaniu działalnością placówki i reprezentowaniu jej na zewnątrz,

3)      Sprawuje nadzór pedagogiczny nad oddziałami przydzielonymi przez dyrektora,

4)      Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

5)      Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

6)      Wspomaga dyrektora we współpracy ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych,

7)      Współdziała w zapewnieniu pracownikom i wychowankom odpowiednich warunków bhp,

8)      Wspólnie z dyrektorem organizuje współpracę z rodzicami, środowiskiem i radą dzielnicy,

9)      Współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z radą pedagogiczną i rodzicami,

10)  Prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą w wymiarze ustalonym odrębnymi przepisami,

11)  Współdziała z dyrektorem przedszkola w kierowaniu bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą oraz administracyjną placówki wg ustalonego przez dyrektora zakresu czynności,

12)  Zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności

§ 18

 1. Dyrektor i wicedyrektor tworzą zespół kierowniczy rozwiązujący bieżące problemy

 

§ 19

 1. Rada pedagogiczna:
 2. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym zadania wynikające ze statutu przedszkola.
 3. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor i nauczyciele przedszkola.
 4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez dyrektora przedszkola za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 5. Zebrania rady pedagogiczne j organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. Prawo inicjatywy do organizowania zebrań ma dyrektor przedszkola.
 7. Dyrektor przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków terminie i porządku jej zebrania., zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.
 8. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje z działalności przedszkola.
 9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)      Zatwierdzenie planów pracy przedszkola, przy zaopiniowaniu przez radę przedszkola,

2)      Podejmowanie uchwał w sprawie programów innowacji, eksperymentów pedagogicznych w placówce po zaopiniowaniu ich projektów przez radę przedszkola,

3)      Podejmowanie uchwały związane z zatwierdzeniem statutu przedszkola

4)      Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

5)      Ustalenie regulaminu swojej działalności

6)      Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków(nie objętego obowiązkiem szkolnym).

7)      Opracowanie i zatwierdzanie zmian w statucie placówki.

8)      Uchwalenie programu wychowawczego placówki.

9)      Uchwalenie programu profilaktyki

 1. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:

1)      Opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

2)      Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,

3)      Organizacja pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

4)      Opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola,

5)      Powierzenia lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego,

6)      Opinia w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora,

7)      Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników oświaty.

8)      Propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac, zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

9)      Opiniowanie programu wychowawczego placówki,

10)  Opiniowanie arkusza organizacyjnego,

11)  Opiniowanie programu profilaktyki,

12)  Opiniowania programów wychowania przedszkolnego

13)  Zgoda rady pedagogicznej o uznanie placówki za eksperymentalną,

14)  Dopuszczenie do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego opracowanego przez nauczyciela,

15)  Wnioskowanie o nadanie imienia placówce,

16)  Wnioskowanie o określenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu,

17)  Wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny

 1. Rada Pedagogiczna wyraża zgodę w sprawie:

1) Wniosku dyrektora na prowadzenie w przedszkolu eksperymentu,

2) Wniosku o uznanie placówki za eksperymentalna,

3) Zapraszanie do udziału w posiedzeniach rady pedagogicznej osób z głosem doradczym.

 1. Rada pedagogiczna formułuje wnioski w sprawie:

1) Odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w placówce,

2) Dokonanie oceny pracy nauczyciela,

3) Zbadanie i dokonanie ceny działalności przedszkola lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu

 1. Rada Pedagogiczna dokonuje ustaleń:

1) Regulaminu działalności rady pedagogicznej,

2) Wyłonienia przedstawiciela do zespołu oceniającego celem rozpatrzenia odwołania nauczyciela od ustalonej oceny,

3) Wyboru przedstawicieli rady pedagogicznej do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora placówki.

 1. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 3. Rada pedagogiczna opracowuje zmiany do statutu przedszkola.
 4. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego przedszkola.
 5. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
 6. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 7. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 8. Nauczyciele oraz inne osoby uczestniczące w zebraniach są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na podczas zebrań rad pedagogicznych, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.
 9. Rada pedagogiczna przejmuje kompetencje rady przedszkola, gdy ta nie zostanie powołana.

§ 20

 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Rada Rodziców jest;

1)    jest społecznie działającym organem na rzecz przedszkola,

2)    współdziała z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole,

3)    uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci,

 1. Rada Rodziców ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki do Dyrektora, do organu sprawującego nadzór nad przedszkolem,
 2. Wyboru członków do Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym zebraniu w poszczególnych oddziałach
 3. W skład rady rodziców wchodzą:

1)      po jednym przedstawicieli rodziców z oddziału - co najmniej siedmiu przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach podczas zebrań rodziców

2)      W wyborach jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.

 1. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)      wewnętrzna strukturę i tryb pracy rady,

2)      szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oraz przedstawicieli rad,

3)      rady rodziców mogą się ze sobą porozumiewa, ustalając zasady i zakres współpracy.

d) zebrania Rady są protokołowane

 1. Do kompetencji stanowiących rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

1)      programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym.

2)      programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeba danego środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym.

3)      uchwalanie regulaminu swojej działalności

 1. Do kompetencji opiniodawczych rady rodziców należy:

1)      opiniowanie planu nadzoru pedagogicznego,

2)      delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora,

3)      możliwość występowania do dyrektora placówki i innych organów placówki, organu prowadzącego, sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich spawach placówki

4)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,

5)      opiniowanie projektu planu finansowego przedłożonego przez dyrektora.

6)      opiniowanie działalności w placówce stowarzyszeń lub innych organizacji,

7)      wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

8)      wybór przedstawiciela rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny,

9)      opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

10)  nadanie imienia placówce,

11)  dopuszczenie do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego opracowanego przez nauczyciela

12)  wszelkie działania pożądane ( o charakterze prewencyjno – profilaktycznym) do których należy również inicjowanie i finansowanie zajęć dodatkowych w przedszkolu.

 1. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

1)      Współuczestnictwo w realizacji planu pracy przedszkola;

2)      Pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w wypracowaniu jakościowego programu rozwoju placówki, jego bazy i wyposażenia;

3)      Organizowanie prac użytecznych na rzecz przedszkola;

4)      Uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie działań służących zwiększeniu funduszy przedszkola;

5)      Współudział w organizowaniu działalności artystycznej i turystycznej dzieci;

6)      Pozyskiwanie sponsorów;

7)      Rada rodziców gromadzi fundusze, które mogą być przeznaczone na działalność statutową przedszkola.

8)      Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin

 1. Rada Rodziców podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących jej działalności
 2. W posiedzeniach Rady rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym Dyrektor przedszkola,
 3. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć mogą w roli obserwatora członkowie Rady Pedagogicznej.
 4. Pieczątką Rady Rodziców dysponuje rada.
 5. Rada Rodziców może współpracować z Radami Rodziców innych placówek w ramach ustalonych zasad i zakresu współpracy;

 

§ 21

 1. Współdziałanie organów:
 2. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w sposób gwarantujący każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 3. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swych kompetencji.
 4. Nieporozumienia rozstrzyga dyrektor.
 5. W celu wymiany bieżących informacji dyrektor przedszkola spotyka się co najmniej dwa  razy w roku z radą rodziców.
 6. Na wniosek jednego z organów o zwołanie wspólnego zebrania dyrektor określa termin zebrania i powiadamia wszystkie organy o ustalonym terminie.
 7. Członkowie rady rodziców mogą uczestniczą w pracach rady pedagogicznej.
 8. Zasady rozwiązywania sporów między organami przedszkola.
 9. Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola;
 10. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji;

 

§ 22

 1. Ewentualne spory pomiędzy organami przedszkola rozwiązywane są w drodze negocjacji pomiędzy przewodniczącymi poszczególnych organów;
 2. Wyniki negocjacji są protokołowane i przekazywane do wiadomości dyrektorowi przedszkola;
 3. W przypadku sporu Dyrektor - Rada Pedagogiczna: negocjacje w imieniu rady pedagogicznej prowadzi nauczyciel upoważniony przez co najmniej 3/4 członków rady pedagogicznej;
 4. Nieporozumienia i spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców rozstrzyga Dyrektor przedszkola poprzez:

1)      wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron;

2)      podjęcie próby wyjaśnienia istoty nieporozumienia; negocjacje;

3)      umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie.

 1. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji dyrektor przedszkola o istniejącym sporze powiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w zależności od kompetencji, który podejmuje decyzje rozstrzygające kwestie sporne;
 2. Decyzja organu jest ostateczna;

ROZDZIAŁ IV.

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

 

§ 23

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą uczęszczać dzieci od 2,5 lat oraz dzieci niepełnosprawne w wieku 3 do 9 lat z zaburzeniami rozwojowymi:
 2. Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
 3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
 4. W takim przypadku rodzice lub prawni opiekunowie powinni:

1)      Złożyć do dyrektora szkoły w obwodzie której dziecko mieszka uzasadniony wniosek z prośbą o odroczenie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,

2)      Przedstawić opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3)      Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły.

 1. Dzieci niepełnosprawne mają prawo uczęszczać do przedszkola na tych samych zasadach co dzieci o prawidłowym rozwoju.


§ 24

 1. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań,, uzdolnień.
 2. Dobór dzieci do oddziałów uzależniony jest od wyników rekrutacji na dany rok szkolny, w sytuacji zadeklarowania przez rodziców pobytu dzieci na 5 godzin tj. od 8.00- do 13.00, ze względów organizacyjnych utworzona będzie grupa dzieci zróżnicowanych wiekowych;
 3. Zasady doboru dzieci określa procedura
 4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 5. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do5 dzieci niepełnosprawnych. 

 

§ 25

 1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 2. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu opracowanego przez nauczyciele  lub programu  innego autora,
 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności rytmiki, nauki języka obcego powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1)      z dziećmi 3- 4 lat- około 20 minut

2)      z dziećmi 5 lat – około 30 minut.

 

§ 26

 1. Tygodniową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa organizacja przedszkola opracowana przez dyrektora pedagogicznego.
 2. Organizacja określa w szczególności:

1)      kwalifikacje nauczycieli

2)      liczbę oddziałów

3)      tygodniową organizację zajęć poszczególnych oddziałów

4)      liczbę pracowników przedszkola,

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia przedszkola ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny oraz  oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów) dzieci. Uwzględnia on zalecane warunki określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

1)      co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2)      co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3)      najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4)      pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 1. W szczegółowych przypadkach może ulec zmianie organizacja dnia ( np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości)
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, ustala dla oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci
 3. Przedszkole funkcjonuje od 01 września do 31 sierpnia.
 4. Termin przerwy wakacyjnej ustala organ prowadzący do 30 marca każdego roku.
 5. Dyrektor przedszkola do końca kwietnia podaje do wiadomości rodzicom adresy przedszkoli pełniących dyżury w czasie wakacji.

 

§ 27

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i stopnia ich niepełnosprawności.
 2. Organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
  i higieny pracy.
 3. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednej lub dwóch nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału, uwzględniając propozycje i sugestie rodziców
 4. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczo – dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się oddziałem przez cały czas uczęszczania dziecka do przedszkola.
 5. Podczas tworzenia grup integracyjnych brane są pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności.
 6. W grupie integracyjnej dodatkowo pracę nauczycieli wspiera nauczyciel wspomagający.
 7. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje dyrektor przedszkola na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej określającego poziom rozwoju psychofizycznego dziecka i stan jego zdrowia.
 8. W przedszkolu może być utworzony zespól wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole prowadzącego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
 9. Zasady tworzenia zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 10. Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stworzone są w zależności od potrzeb.
 11. W zależności od rodzaju, stopnia zaburzeń i odchyleń dzieciom organizuje się formy kształcenia i wychowania, które dostosowane są do ich potrzeb i umożliwiają im naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawniają zaburzone funkcje, zapewniają rewalidację oraz specjalistyczna pomoc i opiekę.

 

§ 28

 1. Skreślenia dziecka z listy wychowanków.
 2. Dyrektor w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1)      nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno-prawnej

2)      nie usprawiedliwienie nieobecności dziecka do przedszkola w ciągu 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego

3)      nieobecności dziecka ( ponad 1 miesiąc) i nie zgłoszenia powodów nieobecności nauczycielom prowadzącym oddział,

4)      sporadycznej frekwencji w przedszkolu np. 2-3 dni obecności w miesiącu

5)      zatajenia informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu;

6)      nie przestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

 1. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu dziecka i listy przedszkolaków
 2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do dyrekcji przedszkola w terminie 7 dni od daty jego otrzymania
 3. Dyrektor przedszkola wypowiada umowę z zachowaniem formy pisemnej z dniem doręczenia wypowiedzenia adresatowi.
 4. Wypowiedzenie umowy wysyła się listem poleconym. Odmowę odbioru traktuje się jako doręczenie wypowiedzenia adresatowi;
 5. Dziecko  6-letnie , którego rodzice nie regulują płatności za pobyt dziecka w przedszkolu  zostanie przeniesione do oddziału 5 godzinnego w przedszkolu 

 

ROZDZIAŁ V.

ZASADY ODPŁATNOŚCI

§ 29

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w czasie przeznaczonym na bezpłatne  nauczania, wychowanie i opiekę w wymiarze ustalonym przez dyrektora przedszkola dla każdego oddziału
 2. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 1 zł., za świadczenia, których zakres obejmuje:

1)      organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;

2)      organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem;

3)      organizację zajęć dodatkowych za zgodą rodziców

4)      organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka;

5)      organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

6)      opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków.

 1. 3.     Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez nauczycieli oddziału lub zapisów w systemie monitoringu ewidencjonującego godzinę odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodziców/ opiekunów prawnych lub inną upoważnioną  przez nich osobę.
 2. Wysokość opłat za dany miesiąc ustala się jako iloczyn opłaty za każdą rozpoczętą godzinę i liczby godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 3. Dyrektor przedszkola zawiera z rodzicem /opiekunem prawnym dziecka umowę cywilno-prawną na zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposobów pobierania opłat za świadczone usługi.
 4. Umowę cywilno-prawną dyrektor zawiera z rodzicami najpóźniej w pierwszym dniu korzystania przez dziecko z przedszkola.
 5. Wysokość odpłatności składa się z:

1)      Korzystania przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie i wychowanie

2)      Kosztów wyżywienia dziecka, które pokrywają w całości rodzice/ prawni opiekunowie w zależności od ponoszonych na zakup artykułów żywieniowych przeznaczonych do przygotowania posiłków.

3)      Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola z Radą Rodziców i intendentem 

4)      Ilość spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym rodzice płacą z góry w terminie do 10 każdego miesiąca.. Od opłat wnoszonych po terminie zapłaty naliczane są ustawowe odsetki. opłatą za żywienie" wnoszona jest za cały miesiąc

 1. Opłata za żywienie i opłata za świadczenie podlega zwrotowi tylko w przypadku całodziennej nieobecności dziecka w Przedszkolu
 2. W przypadku wydłużenia pobytu dziecka poza czas określony w umowie, Dyrektor w trybie natychmiastowym sporządza aneks do umowy, określający rzeczywiste godziny korzystania
 3. Rodzice mogą dokonać zmiany zadeklarowanych godzin uczęszczania dziecka do przedszkola tylko w formie pisemnej, ze skutkiem od 1 dnia następnego miesiąca.
 4. W przypadku braku uiszczenia należności za usługi Przedszkola w terminie określonym w §3 ust.2 umowy , w ostatnim dniu miesiąca, dziecko zostanie skreślone z listy korzystających z Przedszkola, a umowa ulegnie rozwiązaniu, za wyjątkiem dziecka realizującego roczne przygotowanie przedszkolne, które korzysta z usług Przedszkola w zakresie określonym w § 2  pkt. 3 statutu.
 5. Skreślenie dziecka z listy korzystających poprzedzone jest  wezwaniem rodziców /opiekunów prawnych do zapłaty.
 6. W przypadku braku uregulowania należności, po dokonaniu przez Dyrektora Przedszkola w formie pisemnej, dwukrotnego wezwania do zapłaty, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.
 7. Zasady korzystania z wyżywienia pracowników przedszkola:
 1. Zasady odpłatności za korzystanie przez pracowników przedszkola z wyżywienia ustala organ prowadzący

 

ROZDZIAŁ VI

 NAUCZYCIELI I INNI PRACOWNICY 

§ 30

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Wszyscy pracownicy, szczególnie w zakresie przydzielonych zadań:

1)      są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu,

2)      mają obowiązek informować dyrektora o podejrzeniu zagrożenia (zewnętrznego i wewnętrznego) lub łamania zasady przestrzegania praw dziecka,

3)      w swojej pracy winni kierować się dobrem dziecka,

4)      są zobowiązani do szanowania powierzonego im mienia i odpowiedzialności za nie oraz zabezpieczenia materiałów, środków, narzędzi w taki sposób, by nie stanowiły zagrożenia dla dzieci i innych osób.

 1. Do obowiązków pracowników przedszkola należy:

1)      dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola,

2)      przestrzeganie przepisów bhp i przeciw pożarowych,

3)      odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy,

4)      przestrzeganie dyscypliny pracy,

5)      dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą.

 1. Pracownicy zobowiązani są do wykonywania innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji placówki.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa dyrektor w przydziale czynności na kolejny rok szkolny.

 

§ 31

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego nauczyciela zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych działań. W oddziałach integracyjnych zatrudniani są nauczyciele wspomagający
 2. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom 3 letnim bezpieczeństwa może wspomóc pomoc nauczyciela.
 3. W mirę możliwości przy powierzeniu opieki nad oddziałem, dyrektor uwzględnia propozycje rodziców.
 4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby przynajmniej jeden nauczyciel opiekował się nad danym oddziałem przez okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 5. Prawa i obowiązki nauczyciela:           

1)      nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków,

2)      tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywności dzieci przez wykorzystanie ich własnej inicjatywy,

3)      wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń,

4)      Prowadzi i dokumentuje wyniki obserwacji pedagogicznych oraz dokonuje diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5 i 6 letnich 

5)      Określa warunki osiągania umiejętności przez dzieci

6)      Dostosowuje narzędzia diagnostyczne/ arkusze obserwacji do umiejętności określonych w podstawie programowej

7)      Prognozuje rozwój dziecka Opracowuje indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka w roku poprzedzającym naukę w szkole podstawowej

8)      Aktywnie  pracuje  w zespołach realizujących w przedszkolu pomoc psychologiczno pedagogiczną; realizowanie zadań i działań zgodnie z zasadami tej pomocy (na podstawie odrębnych przepisów). Opracowuje, realizuje i prowadzi ewaluacje PDW

9)      Przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdania obserwacji i z diagnozy gotowości szkolnej

10)  Opracowuje wniosek o dopuszczenie programu wychowania w przedszkolu na dany rok szkolny

11)  Dostosowuje przestrzeń edukacyjną do wymagań określonych w podstawie programowej

12)  Otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do możliwości każdego dziecka,

13)  Planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą uwzględniając możliwości i potrzeby dzieci oraz uwarunkowania środowiskowe,

14)  Stosuje twórcze i nowoczesne metody wychowania i nauczania w celu osiągnięcia wysokich efektów swej pracy,

15)  Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w formie zapisów w dzienniku, planów miesięcznych, arkuszy obserwacji pedagogicznej, sporządza Informacje o gotowości szkolnej dziecka 5 i 6 letniego

16)  Zapisuje dokładnie  obecność dziecka na każdej godzinie zajęć; 

17)  Współpracuje w zespołach organizacji i udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ,

18)  Systematyczne informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących w przedszkolu

19)  Udziela rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zdrowia i rozwoju,

20)  Zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności.

21)  Zapoznaje rodziców z procedurą diagnozy przedszkolnej i obserwacji,

22)  Informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, także włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych i łagodzenia trudności na jakie natrafiają

23)  Włącza rodziców do udziału w organizowaniu pracy placówki, wprowadzeniu koncepcji programowych i metodycznych

24)  Ustala z rodzicami kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie, a w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych,

25)  Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, doradcy metodycznego i jego rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych,

26)  Planuje własny rozwój zawodowy – systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,

27)  Dba o warsztat pracy poprzez zgromadzenie pomocy naukowych oraz troszczy się o estetykę pomieszczeń

28)  Uczestniczy czynnie w pracach rady pedagogicznej i realizuje jej postanowienia i uchwały,

29)  Realizuje zalecenia dyrektora i osób kontrolujących,

30)   Inicjuje i organizuje imprezy o charakterze wychowawczym, dydaktycznym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,

31)  .Pełnieni funkcję opiekuna stażu  po wyznaczeniu przez dyrektora przedszkola;

32)  Realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora przedszkola, a wynikające z bieżącej działalności placówki,

 

§ 32

 1. Przedszkole określa zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola w zakresie związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole i podczas pobytu dziecka w placówce.

 

§ 32

 1. Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz podwyższania poziomu pracy przedszkola, w szczególności organizują:

1)      zebrania ogólne dla rodziców – w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku,

2)      zebrania oddziałowe – co najmniej 2 razy w roku,

3)      konsultacje indywidualne, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców – systematycznie w miarę potrzeb,

4)      zajęcia otwarte dla rodziców – co najmniej dwa razy w roku,

5)      uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych członków rodziny – wg harmonogramu,

6)      ,,Kąciki dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności placówki, realizowanych zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach – na bieżąco,

7)      spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi 1 – 2 razy w roku.

 1. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących pracy oddziału i przedszkola.

 

 1. Zadania nauczyciela wspomagającego:

Nauczyciel wspomagający w szczególności:

1)      Otacza opieką dzieci niepełnoprawne, dba o ich bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie w grupie.

2)      Rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci niepełnosprawnych, prowadzi wnikliwą obserwację pedagogiczną oraz wspomaga dzieci w procesie kształcenia,

3)      Rozpoznaje sytuację domową dzieci niepełnosprawnych i ich stan zdrowia,

4)      Dostosowuje program nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych i do potrzeb dzieci niepełnosprawnych,

5)      Aktywizuje dzieci, stwarza możliwości do poznania otaczającej rzeczywistości, wspiera ich rozwój psychofizyczny, zdolności i zainteresowania

6)      Prowadzi i organizuje różnego rodzaju  pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz zajęcia terapeutyczne z dziećmi,

7)      Współorganizuje zajęcia edukacyjne i proces wychowawczy głównie w zakresie integracji grupy,

8)      Współpracuje z rodzicami dzieci niepełnosprawnych i z organizacjami działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych, instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczna, opiekę zdrowotną i inną,

9)      Ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój dziecka, udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci ( prace plastyczno-techniczne, karty pracy, arkusze diagnostyczne)

10)  Organizuje porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców,

11)   Konsultuje własne spostrzeżenia z dyrektorem przedszkola i innymi specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu.

12)  Udziela pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,

13)  Współuczestniczy w opracowaniu i realizacji oraz ewaluacji IPET, w miarę potrzeb pracuje w powołanych parz dyrektora Zespołach organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

14)  Prowadzi następującą dokumentację: prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne

-          dziennik zajęć terapeutycznych (rewalidacyjnych)

-          miesięczne plany pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

 

 1. Zadania nauczyciela logopedy:

1)      Diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do wyników, udzielanie pomocy poszczególnym dzieciom logopedycznej we współp0rcay z nauczycielami prowadzącymi oddziały.

2)      Prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci

3)      Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych od rozpoznanych potrzeb;

4)      Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

5)      Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć indywidualnych i grupowych w przedszkolu

6)      Aktywna praca w zespołach realizujących w przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczną realizowanie zadań i działań zgodnie z zasadami tej pomocy (na podstawie odrębnych przepisów);

7)      Zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie spraw związanych z wykonywanym stanowiskiem, danymi osobowymi dzieci.

8)      Współpraca z pozostałymi specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu;

9)      Współpraca z rodzicami dzieci objętych zajęciami z terapii mowy,udzielanie instruktażu dla rodziców do pracy indywidualnej w domu  

10)  Prowadzenie doradztwa logopedycznego zatrudnionym w przedszkolu nauczycielom;

11)  Opieka i organizowanie gabinetu logopedycznego; 

12)  Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

13)  Udział w zebraniach z rodzicami; wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z potrzeb przedszkola

 1. 5.      Zadania nauczyciela  gimnastyki korekcyjnej

1)      Prowadzenie grupowych zajęć gimnastyki korekcyjnej w terminach zgodnych z arkuszem organizacji Przedszkola 

2)      Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni ćwiczeń, zabaw ruchowych.

3)      Prowadzenie instruktażu dla rodziców, na ich prośbę

4)      Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

5)      Niezwłoczne informowanie dyrektora placówki o usterkach i nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sprzętu rekreacyjnego;

6)      Aktywna praca w zespołach realizujących w przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczną: realizowanie zadań i działań zgodnie z zasadami tej pomocy (na podstawie odrębnych przepisów)

7)      Ścisła współpraca z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu; czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał; 

8)      Aktywne uczestnictwo w zebraniach i szkoleniach rady pedagogicznej; 

9)      Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony sprzęt i pomoce. 

10)  Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji przedszkola.

 1. 6.      Zakres obowiązków pracowników administracyjno- obsługowych:

1.Zadania ogólne:

1)      Zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako obiektu użyteczności publicznej,

2)      Pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej, nieujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców oraz placówki,

3)      Przestrzeganie przepisów higieniczno- sanitarnych, dyscypliny pracy

4)      Utrzymanie placówki i jej otoczenia w ładzie i czystości,

5)      Zgłaszanie dyrektorowi uwag dotyczących stanu technicznego powierzonych 
pomieszczeń, 

6)      Współdziałanie z nauczycielem w celu zapewnienia dzieciom należytej opieki

 i bezpieczeństwa,

     7) Udział w wewnętrznych szkoleniach mających na celu doskonaleniu pracy przedszkola

      8) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego

9)Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola,

10)Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

2.Zadania intendenta:

1)      Prowadzenie magazynów żywnościowych, zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt, środki czystości, środki higieniczne, artykuły biurowe zapewniające właściwy rytm placówki, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,

2)      Wdrażanie zasad dobrej praktyki higienicznej i systemu HACCP

3)      Zabezpieczenie magazynów  przed pożarem, kradzieżą, zniszczeniem, szkodnikami

4)      Planowanie i organizacja zakupów żywnościowych, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie ich codziennie do dziennika, sporządzanie rozliczeń miesięcznych

5)      Odpowiedzialność za zgodność zakupu z fakturą, systematyczne księgowanie zakupionego towaru zgodnie z przepisami,

6)      Przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie, właściwe przechowywanie ich i zabezpieczanie przed zniszczeniem,

7)      Planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami zdrowego żywienia i kalorycznością, terminowe wywieszanie ich dla Rodziców, przygotowywanie jadłospisu w formie elektronicznej do umieszczeni na stronie internetowej

8)      Sprawowanie pieczy nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem

9)      Prowadzenie dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

10)  Na bieżąco sporządzanie codziennych raportów żywieniowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia dyrektorowi przedszkola,

11)  Współpraca z dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, personelem obsługi; uczestniczenie w zebraniach rodzicielskich; w razie potrzeby w posiedzeniach rady pedagogicznej, 

12)  Współuczestniczenie w opracowaniu planu rocznego i perspektywicznego w zakresie działalności administracyjno- gospodarczej i finansowej przedszkola,

13)  Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom: 

14)  Racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku,

15)  Przekazywanie dokumentacji przedszkolnej do ZOPM- pisma, listy, faktury, dokumenty ubezpieczeniowe w porozumieniu i za zgodą dyrektora placówki, z zachowaniem tajemnicy służbowej,

16)  Odbieranie dokumentacji przedszkolnej z ZEO- pisma, listy, faktury,
dokumenty ubezpieczeniowe, dokumenty płac pracowników w porozumieniu i za zgodą
dyrektora placówki, z zachowaniem tajemnicy służbowej,

17)  Utrzymywanie w czystości powierzonej odzieży ochronnej,

18)  Wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

19)  Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji placówki.

 

3.Zadania woźnej oddziałowej;

1)      Współpraca z nauczycielami w oddziale.

2)      Pomoc nauczycielowi podczas zajęć, wykonywanie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków oraz innych czynności wynikających z rozkładu dnia dziec (pomoc w innych zajęciach wynikających z planu pracy placówki) udział w uroczystościach

3)      Utrzymywanie we wzorowej czystości i porządku dodatkowych pomieszczeń przydzielonych do sprzątania

4)      Sprzątanie sali  po zajęciach

5)      Pomoc w przygotowaniu posiłków, estetyczne podanie posiłków, nakładanie dzieciom właściwej porcji żywieniowej , pomaganie dzieciom w trakcie spożywania posiłków,  każdorazowe sprzątanie po posiłkach, przestrzeganie obowiązku podawania ciepłego posiłku,

6)      Udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

7)      Uczestniczenie w spacerach i wycieczkach dzieci wraz z nauczycielami, opieka nad dziećmi w tym czasie,  

8)      Współpraca z nauczycielką w trosce o dobro i bezpieczeństwo dzieci,

9)      Odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych

10)  Pomoc dzieciom przy myciu rąk, zębów i korzystaniu z toalety, oraz  wykonywaniu czynności higienicznych 

11)  Pomaganie dzieciom przy rozbieraniu i ubieraniu przed leżakowaniem, wyjściu na spacer, ćwiczeniami  gimnastycznymi, innymi zajęciami wymagającymi rozbierania

12)  Umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,

13)  Zamykanie i otwieranie przedszkola, zachowanie tajemnicy w zakresie kodu wyjścia i zamykani placówki, piecza nad powierzonymi kluczami. Umiejętne korzystanie ze sprzętu kodującego,

14)  Dyżurowanie w holu głównym- rano kierowanie i w razie potrzeby wprowadzanie dzieci do oddziałów po południu wywoływanie dzieci do domu (zgodnie z harmonogramem czasu pracy i zasadami określonymi  przez dyrektora placówki),

15)  Nie udzielanie rodzicom informacji dydaktyczno- wychowawczych na temat dzieci. Dopuszcza się przekazywanie informacji o charakterze opiekuńczym – czynności samoobsługowe , spożywanie posiłków

16)  W okresie wiosennym, letnim i jesiennym pomoc w pielęgnacji roślin w ogródku przedszkolnym

17)  Zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie spraw związanych z wykonywanym stanowiskiem danymi osobowymi pracowników, dzieci, sytuacji dotyczących pracowników i dzieci,

18)  Wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe,

19)  Dbanie o życzliwa i serdeczną atmosferę pracy w zespole pracowników

20)  Wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji placówki zleconych przez dyrektora przedszkola, 

4.Zadania pomocy nauczyciela

1)      współpraca z nauczycielami w oddziale.

2)      przebywanie z dziećmi w oddziale, pomoc nauczycielowi podczas zajęć, wykonywanie czynności opiekuńczo – obsługowych w stosunku do wychowanków oraz innych czynności wynikających z rozkładu dnia dzieci (pomoc w innych zajęciach

3)      Udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

4)      Uczestniczenie w spacerach i wycieczkach dzieci wraz z nauczycielami, opieka nad dziećmi w tym czasie,

5)      Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć w przedszkolu i na terenie przedszkola-wszystkim dzieciom-zdrowym i niepełnosprawnym; poza terenem- opieka wzmożona;

6)      Pomoc dzieciom przy myciu rąk, zębów i korzystaniu z toalety;

7)      Pomaganie dzieciom przy rozbieraniu i ubieraniu przed leżakowaniem, wyjściem na świeże powietrze, ćwiczeniami gimnastycznymi, innymi zajęciami wymagającymi rozbierania, a wynikającymi z planów pracy placówki,

8)      Uczestnictwo w naradach roboczych z dyrektorem, w razie potrzeby w posiedzeniach rady pedagogicznej

9)      Zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie spraw związanych z wykonywanym stanowiskiem, danymi osobowymi pracowników, dzieci, sytuacji dotyczących pracowników i dzieci,

10)  Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

11)  Wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji placówki zleconych przez dyrektora przedszkola,

5.Zakres obowiązków kucharki i pomocy kuchennej:

1)    Obróbka wstępna warzyw, owoców oraz innych surowców do produkcji posiłków

2)    Rozdrabnianie warzyw i owoców oraz innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych,

3)    Przygotowanie potraw zgodnie z sugestiami intendenta i wytycznymi kucharki oraz oszczędnegospodarowanie artykułami spożywczymi,

4)    Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków, przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków

5)    Zmywanie po posiłkach naczyń i sprzętu kuchennego (wyparzanie naczyń),

6)    Sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szaf ze sprzętem kuchennym, pranie fartuchów i ścierek,

7)    Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających
z organizacji palcówki.

6.Zadania referenta:

       1) Znajomość obsługi komputera

       2) Znajomości prawa oświatowego

       3) Pomoc w organizowaniu pracy dyrektora i wicedyrektora

       4) Prowadzenie kancelarii przedszkola i przestrzeganie wszystkich terminów

       5) Współpraca z Dyrektorem i pozostałym personelem w zakresie prowadzenia

           dokumentacji związanej z całokształtem organizacji i funkcjonowaniem placówki

       6) Przyjmowanie telefonów, przyjmowanie petentów, załatwianie spraw administracyjnych

       7) Prowadzenie ewidencji dzieci .

       8) Zamawianie i prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
       9) Prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami uczniów i pracowników.
      10) Kierowanie pracowników na badania lekarskie.
      11)Sporządzanie comiesięcznych harmonogramów

      12)Prowadzenie archiwum przedszkolnego

      13)Sporządzanie sprawozdań dotyczących dzieci i ich zajęć w tym także prowadzenie

           systemu informacji oświatowej

      14) Przestrzega porządku i dyscypliny pracy

      15) Prowadzenie kancelarii przedszkola i przestrzeganie wszystkich terminów,

7.Zakres obowiązków konserwatora;

      1) Dbanie o bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu,

      2) Przestrzega porządku i  dyscypliny pracy,

      3) Przegląd i konserwacja instalacji sanitarnych, czyszczenie i regulacja urządzeń

           gazowych, sprawdzanie i dbałość o instalację C.O     

      4) Wykonywanie prac konserwatorskich i budowlane,

      5) Bezwzględnie przestrzegać higieny i przepisów BHP.

8. Zakres obowiązków pracownika do spraw lekkich/ dozorcy

      1) Dbanie o bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu,

      2) Przestrzega porządku i dyscypliny pracy,

      3) Utrzymuje w czystości powierzony teren,

      4) Bezwzględnie przestrzegać higieny i przepisów BHP,

      5) Branie udziału w wewnętrznych szkoleniach mających na celu doskonaleniu

            pracy przedszkola,

 

ROZDZIAŁ VIII

 PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

§ 33

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1)      udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,

2)      respektowanie ustaleń Rady Pedagogicznej,

3)      regularne kontaktowanie się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

4)      wyposażenie dziecka w materiały niezbędne do zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

5)      przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

6)      informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 1. Przestrzeganie niniejszego statutu i rozkładu dnia ( w tym przestrzegania godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola ).
 2. Przyprowadzanie dziecka bezpośrednio do nauczyciela i odbieranie od pracownika przedszkola przez co najmniej jednego z rodziców / prawnych opiekunów / dziecka lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka.
 3. Przyprowadzanie dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej. W przypadku istnienia wątpliwości ze strony nauczyciela przyjmującego dziecko co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ten ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.
 4. Rodzice / prawni opiekunowie / przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
 5. Terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

ROZDZIAŁ IX

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

§ 34

 1. Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji O Prawach Dziecka, a w szczególności do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego
i edukacyjnego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)      szacunku dla potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym,

3)      zaspokajania poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i podstawowych potrzeb fizjologicznych,

4)      rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,

5)      wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi,

6)      przygotowania umożliwiającego osiągnięcie ,, gotowości szkolnej ”,

7)      poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno – kulturalnej i technicznej,

8)      spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,

9)      respektowania jego naczelnej potrzeby – zabawy,

10)  otrzymywania pomocy dorosłych,

11)  odpoczynku,

12)  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

13)  poszanowania godności osobistej,

14)  opieki ,

15)  partnerskiej rozmowy na każdy temat,

16)  akceptacji jego osoby.

 

§ 35

 1. Obowiązki dziecka wynikają z zawartych umów społecznych między dzieckiem, nauczycielem oraz rodzicem są to:

1)      przestrzeganie zasad i form współżycia w grupie przedszkolnej,

2)      poszanowanie odrębności każdego członka grupy, poznawaniu i poszanowaniu wytworów pracy każdego członka grupy,

a)      przestrzeganie zasady równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek, szanowaniu zabawek i sprzętów jako wspólnej własności;

3) słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela,

4) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządków na miarę swoich możliwości,

5) przestrzeganie zasad higieny osobistej,

6) uczestniczenie w pracach porządkowych i dyżurach,

7) pomaganie młodszym i słabszym kolegom,

8) kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych,

9) nie oddalanie się od grupy,

10) sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,

11) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości,

 

ROZDZIAŁ IX

§ 36

ZASADY REKRUTACJI

Przedszkole przeprowadza postępowanie rekrutacyjne w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i postępowanie to może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

 1. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola określą zasady rekrutacji opracowane przez dyrektora przedszkola w oparciu o szczegółowe przepisy Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenie MEN z 2 listopada 2015 roku orz w uzgodnieniu
  z Prezydentem Miasta Krakowa.
 2. Postępowanie rekrutacyjne dzieci do Przedszkola na dany rok szkolny przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, który jednocześnie wyznacza jej  przewodniczącego.
 3. W przypadku, kiedy liczba dzieci zgłoszonych nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor Przedszkola na podstawie wniosków rodziców kandydata
  o przyjęcie dziecka do Przedszkola na dany rok szkolny.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria  ustawowe, które mają jednakową wartość:

1)wielodzietność rodziny kandydata 

2)niepełnosprawność kandydata

3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

 1. Punkty za spełnienie kryteriów zostaną naliczone gdy rodzice/prawni opiekunowie potwierdzą spełnianie określonych kryteriów ustawowych lub kryteriów określonych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, zaznaczając to kryterium we wniosku oraz dostarczając do przedszkola stosowne oświadczenia wraz z wymaganymi załącznikami 
 2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola na terenie gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Zapisywanie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

 1. Podstawą zapisania dziecka do oddziału integracyjnego, specjalnego
  w przedszkolu samorządowym jest złożenie w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

1)      Wypełnionego formularza zapisu lub wypełnionej „Deklaracji”;

2)      wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego;

3)      orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego dziecka/, przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną;

4) W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia    specjalnego rozpoczęcie obowiązku szkolnego może by odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

                  6)W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku         

                     szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż 1             

                 7)Decyzję o odroczeniu podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie, której

                    dziecko zameldowane, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno

                    – pedagogicznej.

  8 .Dzieci o głębszym stopniu niepełnosprawności mogą by przyjmowane do przedszkola              

      w przypadku wolnych miejsc i pod warunkiem spełniania kryteriów przyjęć opracowanych 

        na potrzeby przedszkola:

1)      poziom rozwoju intelektualnego umożliwiający nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi.

2)      rozwój fizyczny umożliwiający wykonywanie czynności samoobsługowych.

3)      próg dojrzałości emocjonalnej i odporności psychicznej umożliwiający przystosowanie do warunków przedszkola.

4)      brak przejawów agresji fizycznej, słownej i autoagresji.

9.Czas pobytu dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dziecka oraz dobra innych dzieci.

   

§ 37

Warunki i zasady realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

 1.  Dziecko w wieku  6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego
 2. Nieobecność dziecka 6 – letniego w przedszkolu winna być usprawiedliwiana
 3. Odroczenia  realizacji obowiązku szkolnego – tylko w przypadku dzieci, które
  w roku rekrutacji ukończyły 7 lat i od września powinny rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Odroczenie wydaje dyrektor szkoły podstawowej, w rejonie której dziecko jest zameldowane.
 4. Odroczenia realizacji obowiązku szkolnego – tylko w przypadku dzieci, które
  w roku rekrutacji ukończyły 7 lat i od września powinny rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Odroczenie wydaje dyrektor szkoły podstawowej, w rejonie której dziecko jest zameldowane.
 5. Dzieci 6 – letnie mogą spełniać obowiązek rocznego przygotowania  przedszkolnego za granica kraju.
 6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności miesięcznej przekraczającej 50% rodzic

      zostanie pociągnięty do odpowiedzialności określonej odrębnymi przepisami.

 1. Dzieci 6 – letnie mogą spełniać obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego za granica kraju.
 2. Zapewnienie warunków do spełnienia obowiązku szkolnego jest zadaniem własnym gminy.
 3. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż 1  
 4. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które w danym  roku

        kalendarzowym ukończyło 6 lat

         

ROZDZIAŁ X 

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

 

§ 38

 1. Dyrektor przedszkola odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych przedszkola i ich zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania.
 2. W razie zastrzeżenia sobie, na mocy odrębnych przepisów, przez organ prowadzący przedszkole prawa zatwierdzania rocznych planów finansowych przedszkola przez organy wykonawcze organu prowadzącego przedszkole, dyrektor odpowiada za terminowe przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym organom do zatwierdzenia.
 3. Przedszkole korzystające z obsługi świadczonej na mocy odrębnych przepisów z jednostki obsługi ekonomiczno- administracyjnej przedszkola, jednostki te mogą udzielać pomocy dyrektorowi przedszkola w opracowaniu rocznego planu finansowego. Za sporządzenie planu lub projekt planu, o którym mowa w ust. 2 wyłączna odpowiedzialność przed organem prowadzącym przedszkole ponosi dyrektor.
 4. Zasady przewidziane w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do wprowadzenia zmian w rocznym planie finansowym przedszkola. 
 5. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przez przedszkole wyłączną odpowiedzialność ponosi dyrektor przedszkola.
 6. W ramach odpowiedzialności o której mowa w ust. 5 dyrektor przedszkola odpowiada w szczególności za:

1)      prawidłowe tj. zgodne z przepisami rocznego planu finansowego gospodarowanie środkami finansowymi przedszkola,

2)      dokonywanie wydatków w ramach podziałek obowiązującego

3)      planu finansowego i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych,

4)      terminowe rozliczenie za pomocą stosowanych dokumentów z organem prowadzącym przedszkole ze środków otrzymanych z budżetu tego organy,

5)      stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków budżetowych otrzymanych od organu prowadzącego przedszkole objętych rocznym planem finansowym przedszkola.

 1. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe tj. rzetelne, celowe oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem przedszkola.
 2. W zakresie spraw o których mowa w ust. 5-7 dyrektor przedszkola podlega nadzorowi organu prowadzącego przedszkole na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

 

ROZDZIAŁ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy .
 3. Statut przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności

             przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 1. Przedszkole może tworzyć środki specjalne na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 40

Statut zaktualizowany wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną uchwałą R.P.  Nr 8/15/16 z dnia  10.02.2016 r.

 

Kontakt

ul. L.Wenedy 7, Kraków
tel./fax: 12 658 52 60

Oddziały w terenie
tel. 12 658 40 67
przedszkole35@vp.pl