Rytmika

uploads/02_Oferta-Edukacyjna/rytmika.jpg

Metoda rytmiki jest wszechstronną metodą słuchowo - ruchową, ściśle powiązaną  z muzyką. Zajęcia rytmiki rozwijają inteligencję emocjonalną dzieci i ich wrażliwość, potrafią dodać energii i wprawić w dobry nastrój, ale i również wyciszyć i uspokoić. Uczestnicząc w zajęciach rytmiki, dzieci rozwijają się wielokierunkowo przy bezpośrednim kontakcie z muzyką wykonywaną na żywo.

  Zajęcia rytmiki obejmują:

- Ćwiczenia kształtujące wrażliwość muzyczną oraz umiejętność określania i reagowania na podstawowe elementy muzyki: rytm, tempo, dynamikę, melodię, rejestr muzyczny, barwę dźwięku, metrum, budowę piosenek i prostych utworów

- Naukę układów tanecznych do dowolnie wybranego typu muzyki, w tym muzyki klasycznej oraz naukę tańców ludowych i narodowych

- Grę na dziecięcych instrumentach perkusyjnych oraz instrumentacje metodą Orffa utworów muzyki klasycznej

- Wykonywanie piosenek z rytmicznym lub ilustracyjnym ruchem lub z układami rytmicznymi

- Zabawy ruchowe: z piosenką, rytmiczne, ilustracyjne, z problemem muzycznym

- Ćwiczenia rozwijające motorykę, sprawność i estetykę ruchu oraz rozwijające orientację w przestrzeni

- Ćwiczenia kształtujące poczucie porządku, dyscypliny i dokładności, kształtujące umiejętność współdziałania z grupą

- Ćwiczenia i zabawy rozwijające inwencję twórczą i możliwość indywidualnego wypowiadania się.


Co zyskuje dziecko uczestnicząc w zajęciach rytmiki?

  • Rozwija uzdolnienia muzyczne, a także szeroko pojętą sprawność ruchową i umysłową
  • Uczy się układów rytmicznych i tanecznych
  • Umie zaśpiewać piosenki o zróżnicowanej tematyce
  • Ćwiczy dykcję
  • Rozwija wyobraźnię
  • Kształci słuch muzyczny, rozwija pamięć słuchową, wzrokową i kinestetyczną
  • Przygotowując się do występów publicznych, zyskuje pewność siebie
  • Pożytecznie i przyjemnie spędza czas, bawiąc się z rówieśnikami zyskuje umiejętność pracy w grupie
  • Pogłębia swą wiedzę o świecie i wzbogaca zasób słownictwa.