PRACA Z DZIECKIEM ZDOLNYM

uploads/03_Wspomaganie-Rozwoju/dzieci_zdolne.jpg

W świetle aktualnych przepisów dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu dzieci uzdolnione traktowane są jako dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zadaniem przedszkola jest rozpoznanie ich możliwości oraz zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych poprzez zorganizowanie zajęć rozwijających ich szczególne uzdolnienia.

W myśl przepisów rozporządzenia powyższe zajęcia prowadzi się w oparciu
o aktywne metody pracy. Liczba uczestników wynosi do 8 dzieci.

Dla dzieci uzdolnionych nasze przedszkole oferuje zajęcia kół zainteresowań. 

Cele ogólne:

Praca z dzieckiem zdolnym ukierunkowana jest na rozwijanie jego zdolności indywidualnych oraz zainteresowań a także:

 • stwarzanie warunków do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania, przeżywania,
 • kształtowanie wiary we własne możliwości,
 • rozbudzanie pozytywnego stosunku do muzyki,
 • kształtowanie osobowości twórczej i aktywnej,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej i emocjonalnej,
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych
  oraz plastycznych,
 • rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i jej analizowania pod kątem tempa, rytmu, melodii, dynamiki, artykulacji,
 • kształtowanie umiejętności wykonawczych,
 • stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolność kojarzenia, logicznego, twórczego i oryginalnego myślenia a także działania,
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania
  oraz samodzielności.
 • Kształtowanie i rozwijanie ekspresji, twórczej postawy, wrażliwości
  na piękno, wrażliwości estetycznej, pomysłowość i wyobraźni.

uploads/03_Wspomaganie-Rozwoju/dziecko.jpeg