uploads/03_Wspomaganie-Rozwoju/integracja.jpg

„W każdym dziecku istnieje nieskończona potrzeba kochania go takim, jakie jest, z całą jego indywidualnością”

PRACA Z DZIECKIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH.

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbywa się poprzez różnorodne formy: zabawy integracyjne, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia muzyczne i plastyczne, zajęcia logopedyczne, a także indywidualną rewalidację i terapię ogólnorozwojową. Zadaniem wszystkich zajęć jest rozwijanie poszczególnych sfer rozwoju i doskonalenie poszczególnych funkcji percepcyjno-motorycznych. Zajęcia terapeutyczne mają na celu:

-  rozwijanie sfery społeczno-emocjonalnej poprzez zabawy w grupie

-  doskonalenie czynności samoobsługowych,

-   rozwijanie mowy i wzbogacania słownika dziecka,

-   rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych,

-  rozwijanie orientacji w schemacie ciała, orientacji przestrzennej i kierunkowej,

-  usprawnianie sprawności manualnej i grafomotorycznej.

W grupie pierwszej- integracyjnej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych pracują następujący nauczyciele:

mgr Ewa Wąsowicz - nauczyciele prowadzący

mgr Katarzyna Libura- Żabecka – nauczyciel wspomagający /oligofrenopedagog, pedagog terapeuta/

Pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzi mgr Katarzyna Libura-Żabecka – pedagog specjalny. W celu udoskonalenia swoich oddziaływań uczestniczyła w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego m.in:

 

Kursy, szkolenie, warsztaty:

- kurs „Stymulacja sensoryczna"

- kurs „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”;

- szkolenie „Ryzyko dysleksji w wieku przedszkolnym”;

- szkolenie „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”;

- szkolenie „Obudź swój mózg - kinezjologia edukacyjna w pracy przedszkolnej";

- szkolenie „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Przykłady dobrych praktyk”;

- szkolenie „Rola i zadania zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem o SPE”;

- szkolenie „Nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD )- praca z dzieckiem nadpobudliwym  w szkole”;

- szkolenie „ Praca z dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze, w tym z: nadpobudliwym psychoruchowo, zagrożonym niedostosowaniem społecznym i  z dysfunkcjami rozwojowymi”;

- warsztaty „Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”

- warsztaty „Wielointeligentna edukacja dla dziecka w praktyce”.

- warsztaty „Program Makaton”

 

Konferencje:
-  IV Krakowska Konferencja "Nauczyciele – Nauczycielom „ Formy terapii dzieci  w przedszkolu integracyjnym”;
- VI Krakowska Konferencja Nauczyciele - Nauczycielom „Zdumiewający świat zmysłów -wybrane metody wspomagania integracji sensorycznej u dzieci z wyzwaniami edukacyjnymi”;

- Konferencja Naukowa „One są wśród nas – dzieci z problemami psychicznymi w szkole  i przedszkolu”;

- Konferencja „Różne ścieżki – jeden cel. Wspomaganie rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym”;

- Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo-Warsztatowa „Uczeń z zaburzeniami psychicznymi w systemie opieki specjalistycznej”;

Systematyczna praca indywidualna z dzieckiem wyzwala potencjalne możliwości i zainteresowania oraz wzmacniania jego mocne strony. Stymulowaniu rozwoju odbywa się podczas różnych zajęć m.in. rewalidacji indywidualnej, terapii ogólnorozwojowej, zajęć SI, terapii logopedycznej. Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzone są również zajęcia polisensoryczne w SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA. Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks  i wyciszenie. Ponad to w pracy z dziećmi wykorzystujemy także nowe technologie nauczania.
Prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem komputerowych programów do wspomagania rozwoju, które obejmują ćwiczenia z zakresu:

- Percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo- ruchowej
- Percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej
- Zabaw matematycznych
- Myślenia
- Poczucia sprawstwa
- Grafomotoryki
- Przyrody
- Stosunków przestrzennych