uploads/03_Wspomaganie-Rozwoju/rewalidacja.jpg

„W każdym dziecku istnieje nieskończona potrzeba kochania go takim, jakie jest, z całą jego indywidualnością”

WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

    Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej realizują program przedszkola z odpowiednimi modyfikacjami, które uwzględniają indywidualne potrzeby, możliwości psychofizyczne i ograniczenia wynikające z rodzaju niepełnosprawności.

    Oddziaływanie terapeutyczno-wychowawcze obejmuje realizację treści dotyczących rozwoju społeczno-emocjonalnego, jak i ćwiczenia w następujących obszarach: dotyk, smak, wzrok, słuch, węch. Uwzględnia również ćwiczenia usprawniające narządy mowy oraz ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową i orientację przestrzenną.

   Zajęcia terapeutyczne mają na celu:

  • naukę i doskonalenie czynności samoobsługowych;
  • wyrównywanie braków intelektualnych i psychoruchowych dziecka;
  • stymulowanie rozwoju;
  • usprawnianie funkcji psychicznych.

    Ze względu na specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci z niepełnosprawnością, specjalna organizacja procesu edukacyjnego umożliwia modyfikację toku prowadzonych zajęć.

    Istotna jest przyjazna atmosfera, mobilizująca dziecko do przezwyciężania trudności, a także wykorzystanie różnorodnych metod, technik i pomocy, aby praca przyniosła jak najlepsze rezultaty.

Przedszkole dysponuje również salą, w której odbywają się zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej.