Ramowy rozkład dnia

DZIECI MŁODSZE

Witamy od godziny 6.00
PRZED ŚNIADANIEM
Dziecko:
• jest aktywne w zakresie organizacji swojego życia –podejmuje zabawy wynikające z własnej aktywności, zajęcia indywidualne według własnych pomysłów lub zabawę w małej grupie, śmiało zgłasza propozycje działań,
nawiązuje i uczy się podtrzymywać przyjazne relacje z rówieśnikami, rozwija umiejętności interpersonalne, usamodzielnia się,
• wyrównuje deficyty rozwojowe oraz rozwija zdolności,
• dba o estetykę otoczenia,
• rozwija sprawność ruchową podczas ćwiczeń porannych, ćwiczy aparat artykulacyjny,
• podejmuje czynności porządkowo – gospodarcze oraz czynności samoobsługowe – zabiegi higieniczne,
• samodzielnie przygotowuje się do śniadania,

ŚNIADANIE - godzina 8.30
Dziecko:
• nabywa umiejętności samodzielnego spożywania posiłku,
• wyraża przekonanie o ważnym dla jego zdrowia znaczeniu racjonalnego odżywiania się,
• uczy się właściwego zachowania się przy stole,

PO ŚNIADANIU- od godziny 9.00
- zabawy i zajęcia wspierające rozwój umysłowy, emocjonalno – społeczny, twórczy oraz fizyczny dziecka
Dziecko:
• podejmuje czynności organizacyjne związane z przygotowaniem do zajęć,
• wykazuje naturalną chęć poznania świata wszystkimi zmysłami,
• odkrywa i kreuje rzeczywistość w aktywnym działaniu,
• korzysta z różnych źródeł informacji w poszukiwaniu odpowiedzi na
nurtujące je pytania,
• buduje zaufanie do siebie („wiarę we własne siły”)oraz zaufanie do otoczenia,
• poznaje swoje możliwości i wykorzystuje je w działaniu,
• rozwija zainteresowania oraz zamiłowania i zdolności twórcze,

od godziny 10.00
Dziecko: ,
• podejmuje czynności organizacyjne związane z przygotowaniem do wyjścia na świeże powietrze,
• zaspokaja potrzebę relaksu i ruchu na świeżym powietrzu podczas gier, zabaw zajęć ruchowych i sportowych ,zajęć przyrodniczych, prowadzenia obserwacji, prac ogrodniczych oraz zabaw swobodnych,
• uczestniczy w zabawach indywidualnych i zespołowych, warsztatach twórczych, zajęciach zorganizowanych lub swobodnych w małych grupach
• przestrzega zawartych z nim umów dotyczących bezpieczeństwa, koleżeństwa, kultury bycia,
• dokonuje swobodnego wyboru aktywności,
• uczy się akceptować i szanować sposób myślenia oraz wybory innych,
• przygotowuje się do wyjścia na świeże powietrze,

II ŚNIADANIE - godzina 11.30
Dziecko:
• uczy się kultury spożywania posiłków, nabywa umiejętności samodzielnego spożywania posiłku,
• nabywa wiadomości dot. zasad zdrowego żywienia

PO II ŚNIADANIU
Dziecko:
• doskonali umiejętności samoobsługowe w zakresie rozbierania i ubierania się,
• odpoczywa podczas słuchania czytanych przez nauczycielki opowiadań, wierszy oraz przy muzyce relaksacyjnej,

OBIAD - godzina 14.00
Dziecko:
• nabywa umiejętności samodzielnego spożywania posiłku,
• uczy się kultury bycia przy stole,
• uczy się korzystać ze sztućców,

PO OBIEDZIE
Dziecko:
• utrwala i pogłębia zdobyte wiadomości,
• uczestniczy w zabawie ruchowej,
• podejmuje samorzutna zabawę
• uczestniczy w zajęciach dodatkowych i zabawach organizowanych w ogrodzie
• wyrównuje deficyty rozwojowe dzieli się wrażeniami i przeżyciami z bliskimi.

Zgodnie z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356), dzieci mają również w przedszkolu zajęcia z języka obcego (angielskiego) gdyż zadaniem przedszkola jest: "Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur".

DZIECI STARSZE

Witamy od godziny 6.00
PRZED ŚNIADANIEM
Dziecko:
• jest aktywne w zakresie organizacji swojego życia – chętnie podejmuje zabawy wynikające z własnej aktywności, zajęcia indywidualne według własnych pomysłów lub zabawę w małej grupie, śmiało zgłasza propozycje działań, nawiązuje i uczy się podtrzymywać przyjazne relacje z rówieśnikami, a tym samym rozwija umiejętności interpersonalne, usamodzielnia się
• pełni dyżury , porządkuje salę, pielęgnuje rośliny,
• dba o estetykę otoczenia oraz o higienę osobistą,
• wyrównuje deficyty rozwojowe oraz rozwija zdolności,
• rozwija sprawność ruchową podczas ćwiczeń porannych
• samodzielnie przygotowuje się do śniadania,

ŚNIADANIE - godzina 8.30
Dziecko
• wyraża przekonanie o ważnym dla jego zdrowia znaczeniu racjonalnego odżywiania się, samodzielnie spożywa posiłek,
• uczy się właściwego zachowania się przy stole,

PO ŚNIADANIU -od godziny 9.00
Zabawy i zajęcia wspierające rozwój umysłowy, emocjonalno – społeczny, twórczy oraz fizyczny dziecka
Dziecko:
• podejmuje czynności organizacyjne związane z przygotowaniem do zajęć
• wykazuje naturalną chęć poznania świata wszystkimi zmysłami,
• odkrywa i kreuje rzeczywistość w aktywnym działaniu,
• korzysta z różnych źródeł informacji w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące je pytania,
• buduje zaufanie do siebie („wiarę we własne siły”) oraz zaufanie do otoczenia,
• poznaje swoje możliwości i wykorzystuje je w działaniu,
• rozwija zainteresowania oraz zamiłowania i zdolności twórcze,

od godziny 10.15
Dziecko: ,
• podejmuje czynności organizacyjne związane z przygotowaniem do wyjścia na świeże powietrze,
• zaspokaja potrzebę relaksu i ruchu na świeżym powietrzu podczas gier, zabaw zajęć ruchowych i sportowych ,zajęć przyrodniczych, prowadzenia obserwacji, prac ogrodniczych oraz zabaw swobodnych,
• uczestniczy w zabawach indywidualnych i zespołowych, warsztatach twórczych, zajęciach zorganizowanych lub swobodnych w małych grupach,
• przestrzega zawartych z nim umów dotyczących bezpieczeństwa, koleżeństwa, kultury bycia,
• dokonuje swobodnego wyboru aktywności,
• uczy się akceptować i szanować sposób myślenia oraz wybory innych,
• przygotowuje się do wyjścia na świeże powietrze,

II SNIADANIE - godzina 11.30
Dziecko:
• uczy się kultury spożywania posiłków, samodzielnie spożywa posiłek,
• nabywa wiadomości dot. zasad zdrowego żywienia,
• dba o estetykę otoczenia oraz o higienę osobistą,

PO II ŚNIADANIU
Dziecko:
• uczy się rozładowywać stres i napięcia podczas zabaw relaksacyjnych i wyciszających,
• uczestniczy w zajęciach dodatkowych i zabawach organizowanych w ogrodzie, spacerach i wycieczkach
• utrwala i pogłębia zdobyte wiadomości,

OBIAD - godzina 14.00
Dziecko:
• samodzielnie spożywa posiłek, uczy się kultury bycia przy stole,
• uczy się korzystać ze sztućców,
• dba o estetykę otoczenia oraz o higienę osobistą,

PO OBIEDZIE
Dziecko:
• uczestniczy w zajęciach twórczych – pracy zespołowej i indywidualnej
• podejmuje samorzutna zabawę,
• uczestniczy w zajęciach dodatkowych i zabawach organizowanych w ogrodzie,
• rozwija indywidualne zainteresowania i zdolności,
• uczestniczy w zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych
• dzieli się wrażeniami i przeżyciami z bliskimi,

Kontakt

ul. L.Wenedy 7, Kraków
tel./fax: 12 658 52 60

Oddziały w terenie
tel. 12 658 40 67
przedszkole35@vp.pl