KONCEPCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 35 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Anny Dymnej w Krakowie

O NASZYM PRZEDSZKOLU

Przedszkole zostało otwarte 1 września 1984 roku. Znajduje się z dala od zgiełku ruchliwych ulic, otoczone dużą ilością zieleni. Posiada własny, duży i bezpieczny ogród. Od 1992r. prowadzimy 3 oddziały w terenie mieszczące się w bloku przy ulicy Teligi 17. Jest to idealne miejsce pobytu dla dzieci, które lepiej czują się w mniejszej grupie rówieśników. Przytulne sale, domowa  i ciepła atmosfera pozwalają czuć się pewnie i bezpiecznie. Aktualnie są to 2 oddziały ogólnodostępne, 1 oddział integracyjny dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W budynku głównym 4 oddziały ogólnodostępne i 1 oddział integracyjny.

Nasza placówka jest miejscem, w którym wychowujemy, uczymy i opiekujemy się dziećmi w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat). Przestronne sale są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna z wykształceniem dwukierunkowymi specjalistycznym czuwa nad właściwym rozwojem i kształtowaniem osobowości dziecka. Nasi nauczyciele to ludzie kreatywni, dla których priorytetem jest wychowanie dziecka komunikatywnego i otwartego na świat. Bogata oferta edukacyjna dostosowana jest do wieku i możliwości dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i aktywności. Proponujemy zajęcia plenerowe, wyjazdy rekreacyjne jednodniowe oraz tygodniowe wyjazdy na tzw." Zielone Przedszkole".

Oferujemy zajęcia dodatkowe takie jak: rytmika, taniec towarzyski, język angielski, gimnastyka korekcyjna, robotyka, ceramika, basen, religia,

Kółka zainteresowań: plastyczne, matematyczne , muzyczno-teatralne, aerobik zajęcia logopedyczne, eksperymentalno- badawcze

Nasi wychowankowie zajmują wysokie miejsca w konkursach i przeglądach artystycznych .Dzieci naszego przedszkola są świadome przynależności narodowej poprzez ukierunkowane działania wychowawczo- dydaktyczne. Znają tradycje, zwyczaje i sztukę ludową naszego regionu, która jest częścią historii i kultury narodowej. Odczuwają wspólnotę z innymi narodami, poprzez znajomość ich historii, kultury i obyczajów. Stwarzamy sytuacje wychowawcze, które uczą tolerancji, przynależności narodowej, odpowiedzialności, szacunku dla innych, umiejętności wyrażania własnej emocji i twórczego działania. Wykorzystujemy w tym celu nowatorskie metody i formy pracy. Poprzez zabawę, małe formy teatralne, żywy kontakt ze sztuką, działalność plastyczno-techniczną, spotkania z ludźmi świata kultury oraz przedstawicielami różnorodnych grup zawodowych rozwijamy zainteresowania wychowanków.

KONCEPCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 35

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na zadaniach i celach zawartych
w aktach prawnych

Ustawie o Systemie Oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy w tym
w szczególności w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Źródła

Koncepcja została opracowana przez nauczycieli i przedstawicieli Rady Rodziców. Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej,  stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz  wyniki nadzoru pedagogicznego. Na tej podstawie określono specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań.

Koncepcja pracy uwzględnia następujące płaszczyzny działania:

 • Dzieci
 • Rodzice
 • Nauczyciele
 • Środowisko
 • Zarządzanie

Podmiotem są dzieci, które są najważniejsze. To im podporządkowane są cele, zadania
i priorytety naszej placówki.

 

CELE GŁÓWNE PRZEDSZKOLA INTERGACYJNEGO :

 • zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia
 • kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości, otwartości i zrozumienia dla innych
 • wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych 
 • integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym
 • dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów;
 • stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności;
 • indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi w celu wyrównywania szans edukacyjnych,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej 
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele realizowane w grupach integracyjnych  pozwalają dziecku niepełnosprawnemu na bycie sobą wśród innych, rozwijają wiarę we własne siły, zwiększają samoakceptację, wykształcają motywację i umiejętności pokonywania trudności. Przygotowują do pełnego udziału w życiu społecznym.

WIZJA

Nasze przedszkole to miejsce przyjazne każdemu dziecku, otwarte na spełnianie  dziecięcych pragnień i potrzeb. Jesteśmy placówką gwarantującą harmonijny i wszechstronny rozwój naszych wychowanków. Wspieramy dzieci w dążeniu do samodzielności, kształtujemy postawy moralne i patriotyczne. Dbamy o wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, uczymy tolerancji, życzliwości i empatii. 

Wizja dziecka w naszym przedszkolu:

MISJA

Każde dziecko jest dla nas ważne! Jest dla nas indywidualnością, do której poszukujemy niejednokrotnie trudnego do odnalezienia klucza. Staramy się, aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe. Pomagamy wychowankom  poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat człowiekiem. Ponadto przekazujemy mu wiedzę, w jaki sposób dbać o higienę, zdrowie i sprawność fizyczną. Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze
i spontaniczne. Znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych. Radzą sobie w sytuacjach trudnych, umieją rozwiązać problemy i są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego

DZIECI

CELE :

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach
  i w dalszej edukacji                                                 
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe                                                                                                       
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek        
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne
  w poprawnych relacjach z rówieśnikami i dorosłymi 
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych
  i intelektualnych                                                     
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie
   do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym, społecznym
   i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych    
 • uwrażliwianie i modelowanie  zachowań  dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako partnerów
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej

DZIAŁANIA:

 

 • indywidualizacja procesu nauczania i wychowania, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności
 • rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień dzieci- współpraca ze specjalistami i instytucjami kultury- zajęcia dodatkowe
 • stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności
 • organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających
  na zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, uświadamianie dzieciom zagrożeń, uczenie bezpiecznych zachowań,\

 

 • kształtowanie u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania
  o własne zdrowie w przedszkolu i w domu poprzez rozwijanie sprawności fizycznej, udział w zabawach, grach sportowych,
 • pomoc dzieciom w stworzeniu przez nie pozytywnego obrazu samego siebie (w tym szacunku dla siebie i innych) oraz w zrozumieniu i szanowaniu tych, którzy różnią się rasą, kulturą, sytuacją ekonomiczną. 
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

Dziecko kończące Nasze  przedszkole:

WYKAZUJE

motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego

zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego

umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania

z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania

umiejętność koncentracji uwagi, pracy przez dłuższy czas oraz wytrwałości

umiejętność współpracy w grupie

umiejętność radzenia sobie z trudnościami

tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

wrażliwość na krzywdę

samodzielność na miarę swoich możliwości

odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

POSIADA

zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się

w zrozumiały dla nich sposób

wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia

POTRAFI

cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję,

gdy samodzielnie wykona zadanie

ROZUMIE, ZNA

prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi

zasady bezpieczeństwa

zasady higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną

zasady kultury współżycia z ludźmi

kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe

potrzebę szanowania przyrody i środowiska

NIE OBAWIA SIĘ

występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole

dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami

wykazywać inicjatywę w działaniu

wyrażać swoich uczuć

 


Przedszkole interesuje się losami swoich absolwentów  poprzez różne formy działalności – współpraca ze szkołą, z rodzicami, ze środowiskiem;

METODY PRACY

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem wymienionych metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka. Do metod tych należą m. in.:

 • Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku sukcesów w nauce matematyki,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu,
 • Gimnastyka ekspresyjna R. Labana,
 • Kinezjologię   edukacyjną,   opracowaną   przez   dr   P.E.Dennisona,   określoną   mianem „gimnastyki mózgu”, mającą korzystnie wpływać na stan równowagi psychicznej, poczucie własnej wartości, komunikację. Stosowana w celu poprawy funkcjonowania umysłu
 • Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,
 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Metoda C. Orffa
 • Metoda Dobrego Startu – metody przygotowująca do nauki czytania i pisania:
 • Alfabet Piosenek,  Śpiewane Litery,  Wierszyki do Rysowania,
 • Relaksacja,
 • Techniki parateatralne,
 • Bajkoterapia,
 • Zabawy paluszkowe,
 • Drama,
 • Pantomima,
 • Burza mózgów – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania.
 • Koncepcja symultaniczno- sekwencyjna J. Cieszyńskiej,
 • Metoda Inteligencji wielorakich prof. H. Gardnera,
 • Diagnoza i terapia metodą Integracji Sensorycznej,
 • Malowania dziesięcioma palcami według R. F. Show,
 • Relaksacja stopniowa według E. Jacobsona w wersji B. Kaji,
 • Techniki C. Freineta, 

RODZICE

Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Realizowane są ich  inicjatywy  na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje
z rodzicami wychowanków.

CELE:

 

 • aktywizacja rodziców do uczestnictwa w życiu grupy i przedszkola.
 • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
 • wszechstronny rozwój dziecka
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji między pokoleniowych
 • przekazanie wiedzy  na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
 • poznanie oczekiwań rodziców względem placówki i nauczycieli
 • zapoznanie rodziców  z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy wychowawczo-dydaktycznej
 • ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym


DZIAŁANIA;

 • wspieranie rodziców w podejmowaniu decyzji  związanych z obniżeniem wieku szkolnego
 • włączanie Rady Rodziców w pozyskiwanie środków na działanie edukacyjne przedszkola
 • włączanie rodziców w proces wychowawczo- dydaktyczny placówki poprzez udział w różnych formach współpracy
 • systematyczne informowanie rodziców o postępach ich dzieci, a także podejmowanie  pracy kompensacyjnej w celu wyrównywania szans rozwojowych wszystkich dzieci.
 • wychodzenie  naprzeciw oczekiwaniom rodziców i organizacja w przedszkolu  różnorodnych zajęć o charakterze integracyjnym  w formie warsztatów i zajęć otwartych, uroczystości rodzinnych
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację
 • angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola

 

FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:

Najczęściej stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców
w wychowaniu:

 • zebrania ogólne i grupowe,
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,
 • prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wiersze, piosenki, eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły)
 • zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców
 • zajęcia otwarte,
 • zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów (psycholog, pedagog),
 • udział w uroczystościach przedszkolnych,
 • włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
 • udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wypełnianie ankiet
 • wystawy, wycieczki,
 • angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie pomocy do zajęć itp.

  DECYZYJNOŚĆ RODZICÓW

Rodzice mogą współdecydować w zakresie:

 • udziału dziecka w zajęciach dodatkowych (z religii, języka angielskiego, zajęć logopedii i innych),
 • czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
 • udziału dziecka w wycieczkach,
 • wyrażania zgody na umieszczanie zdjęć swego dziecka na stronie internetowej
  i na terenie przedszkola,
 • ustalenia wysokości składek na radę rodziców i formie ich wydatkowania,
 • wyeliminowania potraw, na które dziecko jest uczulone,
 • wyboru przedstawicieli do rady rodziców i rad oddziałowych
 • opiniowania planu pracy, programów, kalendarza wycieczek, imprez, uroczystości przedszkolnych,
 • organizacji imprez przedszkolnych,
 • organizacji rytmu dnia,
 • wygłaszania opinii na temat pracy placówki,
 • składania propozycji jadłospisu,
 • propozycji zakupu sprzętu i zabawek do przedszkola.

NAUCZYCIELE

Nauczyciel jest podporą i wsparciem dla każdego z wychowanków naszej placówki, zapewnia   dziecku   poczucie   bezpieczeństwa,   dąży   do   wszechstronnego   rozwoju   zarówno dzieci   jak   i   swojego,   ciągle   pogłębia   wiedzę   i   doskonali   swoje   umiejętności. W naszym przedszkolu pedagodzy stale ze sobą współpracują dzieląc się doświadczeniami i   zdobytą   wiedzą   podczas   narad   szkoleniowych.   Nasi nauczyciele są odpowiednio przygotowani zarówno pod względem metodycznym jak i merytorycznym, posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe.

CELE:

 • stwarzanie warunków do aktywnego poznawania  różnych środowisk oraz stymulacja rozwoju społecznego
 • pomaganie dzieciom w dążeniu do samodzielności i zaradności życiowej
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności dziecka
 • kształtowanie u dzieci uczuć patriotycznych , postaw prospołecznych
   i obywatelskich
 • dbanie o pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym
 • wyzwalanie w dzieciach naturalnej radości z poznawania świata  i uczenia się
 • stymulowanie i wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i potrzebami
 • organizacja przestrzeni edukacyjnej, która wpływa pozytywnie na rozwój dziecka

DZIAŁANIA;

 • wspieranie  wychowanków naszej placówki,  zapewnianie im  poczucia bezpieczeństwa, dążenie do ich  wszechstronnego   rozwoju 
 • promocja dobrej praktyki, tworzenie zespołów zadaniowych w ramach działalności rady pedagogicznej
 • konstruktywne rozwiązywanie problemów przez zespół nauczycieli, który analizuje, podejmuje działania prowadzące dziecko do sukcesu
 • analiza postępów w rozwoju dziecka i grupy
 • aktywizowanie w podejmowaniu działań na rzecz edukacji małego dziecka- przedszkole centrum wsparcia dla rodziców
 • poszerzenie działalności innowacyjnej przedszkola i nowatorstwa pedagogicznego
 • systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • stwarzanie  sytuacji dydaktycznych i wychowawczych sprzyjających rozwojowi zainteresowań i zdolności każdego dziecka
 • współpraca z instytucjami środowiska lokalnego w celu promowania placówki i osiągnięć dzieci
 • prowadzenie i dokumentowanie  obserwacji pedagogicznej mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci
 • przeprowadzanie  analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
 • kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci oraz nawyków dbania
   o własne zdrowie w codziennych sytuacjach

W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciele:

ŚRODOWISKO

W  pracy  dydaktycznej,  opiekuńczej  i  wychowawczej  podejmowana  jest  współpraca 
z  różnymi instytucjami na terenie gminy oraz spoza niej Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy  służących  wspomaganiu  i  ukierunkowywaniu  rozwoju  dzieci  zgodnie  z  ich  wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach
ze środowiskiem społecznokulturalnym i przyrodniczym.  

CELE:

 • promowanie wartości wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym
 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą
  na rzecz dzieci.
 • zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego, udział 
  w  uroczystościach konkursach /zdobywanie dyplomów, nagród/

DZIAŁANIA;

 • aktywna współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka
 • organizowanie wyjazdów na zielone przedszkole do Szczawnicy
  i Sułoszowej- opracowanie projektu współpracy
 • systematyczne spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej w celu poszerzania wiedzy i świadomości dzieci z zakresu bezpieczeństwa
 • wspieranie środowiska lokalnego poprzez udział i organizowanie akcji charytatywnych
 • kreowanie  pozytywnego  wizerunku  placówki  -  stosowanie  różnorodnych  form promocji przedszkola w środowisku – organizowanie uroczystości i przedsięwzięć
 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 • prowadzenie kroniki przedszkola
 • organizacja konkursów międzyprzedszkolnych i udział w konkursach organizowanych przez inne placówki
 • aktywna współpraca z  Młodzieżowym Domem Kultury ul. Na Wrzosach
 • prowadzenie strony internetowej placówki,
 • publikacja osiągnięć na łamach prasy i w portalach edukacyjnych
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

Współpracujemy z :

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
 • Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Psychologicznej 
 • Komendą  Policji i Strażą Miejską
 • Strażą Pożarną
 • Szkołą Podstawową 148 
 • Szkołą Podstawową nr 41
 • Krakowskimi przedszkolami –udział w konkursach, wymiana doświadczeń
 • Radą Dzielnicy XII
 • Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
 • Hospicjum Św. Łazarza- udział w akcji Pola Nadziei
 • Domem Małego Dziecka w  Krakowie
 • Placówkami przedszkolnymi w Polsce (udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych),
 • Biblioteką Publiczną  ul. Teligi (organizacja zajęć),
 • Młodzieżowym Domem Kultury ul. Na Wrzosach
 • Dworem Czeczów
 • Zakładem Opiekuńczo-Leczniczy ul. Wielicka
 • Miesięcznikiem Bliżej Przedszkola
 • Stowarzyszeniem Matematyków
 • Muzeum Etnograficznym
 • Animatorami kultury i sztuki naszego regionu- Akcja Dzieciaki-Krakowiaki
 • Uniwersytetem Pedagogicznym

ZARZĄDZANIE

CELE:

 • zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu.
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej
 • stosowanie skutecznych technik zarządzania
 • wzbogacanie oferty placówki poprzez nowatorskie działania, innowacje, eksperymenty
 • prawidłowa realizacja celów nadzoru pedagogicznego
 • stwarzanie warunków do prawidłowego wszechstronnego rozwoju dziecka
 • zapewnienie ładu organizacyjnego w placówce
 • stwarzanie  warunków do  rozwoju kadry pedagogicznej
 • właściwe  gospodarowanie bazą i finansami

DZIAŁANIA;

 • zespół pracowników współodpowiedzialny za jakość pracy przedszkola,
 • organizowanie systematycznych szkoleń dla wszystkich pracowników,
 • wspólne uczenie się, doskonalenie strategicznego planowania, wzmacnianie potencjału nauczycieli
 • tworzenie warunków do samorealizacji pracowników,
 • systematyczne doskonalenie kadry skorelowane z potrzebami dziecka,
 • tworzenie zespołów zadaniowych w ramach pracy rady Pedagogicznej,
 • promowanie zasad etycznego postępowania pracowników,
 • wspomaganie nauczycieli w rozwoju zawodowym: publikacje, dobra praktyka , udział w konferencjach,
 • zarządzanie procesem zmian, poszukiwanie promotorów tych zmian, wskazywanie na pozytywne efekty zmian
 • organizowanie kółek zainteresowań i zajęć dodatkowych wzbogacających ofertę placówki,
 • podejmowanie nowatorskich działań innowacji i eksperymentów,
 • organizacja akcji charytatywnych dla potrzebujących
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym – promowanie placówki,
 • przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej,

PRIORYTETY I ZADANIA 

 • Indywidualizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci
 • Tworzenie przestrzeni edukacyjnej wyzwalającej u dziecka   samodzielność
  i  wielostronną aktywność pobudzająca  do poszukiwań
 • Rozpoznawanie i rozwijanie  uzdolnień i talentów dzieci – współpraca ze specjalistami i instytucjami  kultury 
 • Podnoszenie  efektywności w pracy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 
 • Promocja dobrej praktyki nauczycieli, aktywizowanie   w podejmowaniu działań na rzecz edukacji małego dziecka – Przedszkole centrum wsparcia rodziców
 • Opracowanie innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych przez zespoły nauczycieli
 • Nadanie  imienia i jubileusz 30 - lecia  przedszkola
 • Stosowanie skutecznych technik w zarządzaniu, komunikacja, motywacja oraz   programy multimedialne, 
 • Zespół pracowników współodpowiedzialny za jakość  pracy  przedszkola
 • Promowanie zasad etycznego postępowania pracowników
 • Doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników administracyjno- obsługowych
 • Włączanie  rodziców proces rozwijania możliwości rozwojowych dzieci, wsparcie rodziców w podejmowaniu decyzji związanych z obniżeniem wieku szkolnego
 • Aktywna  współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci
 • Kontynuowanie  współpracy  z przedszkolami w Szczawnicy i w Sułoszowej – wymiana doświadczeń, organizacja wyjazdów dzieci na  Zielone i Białe Przedszkola
 • Proponowanie bogatej oferty dotyczącej zdrowego stylu życia, promującej ruch na powietrzu i spędzanie wolnego czasu wraz z rodzicami – wspólne wycieczki, zajęcia plenerowe, gry terenowe, pikniki.

 

DZIECKO JEST NAJWAŻNIEJSZE,  STWARZAMY MU DOBRY START

Kontakt

ul. L.Wenedy 7, Kraków
tel./fax: 12 658 52 60

Oddziały w terenie
tel. 12 658 40 67
przedszkole35@vp.pl