„W każdym dziecku istnieje nieskończona potrzeba kochania go takim, jakie jest, z całą jego indywidualnością”

WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

    Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej realizują program przedszkola z odpowiednimi modyfikacjami, które uwzględniają indywidualne potrzeby, możliwości psychofizyczne i ograniczenia wynikające z rodzaju niepełnosprawności.

    Oddziaływanie terapeutyczno-wychowawcze obejmuje realizację treści dotyczących rozwoju społeczno-emocjonalnego, jak i ćwiczenia w następujących obszarach: dotyk, smak, wzrok, słuch, węch. Uwzględnia również ćwiczenia usprawniające narządy mowy oraz ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową i orientację przestrzenną.

   Zajęcia terapeutyczne mają na celu:

  • naukę i doskonalenie czynności samoobsługowych;
  • wyrównywanie braków intelektualnych i psychoruchowych dziecka;
  • stymulowanie rozwoju;
  • usprawnianie funkcji psychicznych.

    Ze względu na specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci z niepełnosprawnością, specjalna organizacja procesu edukacyjnego umożliwia modyfikację toku prowadzonych zajęć.

    Istotna jest przyjazna atmosfera, mobilizująca dziecko do przezwyciężania trudności, a także wykorzystanie różnorodnych metod, technik i pomocy, aby praca przyniosła jak najlepsze rezultaty.

Przedszkole dysponuje również salą, w której odbywają się zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej.

W grupie czwartej - integracyjnej z dziećmi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych pracują następujący nauczyciele:

mgr Elżbieta Nowak - nauczyciel prowadzący

mgr Katarzyna Pastuszko- nauczyciel prowadzący

mgr Anna Łaskawiec –nauczyciel wspomagający,  oligofrenopedagog.

Pracę edukacyjno-terapeutyczną z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzi mgr Anna Łaskawiec  – pedagog specjalny. W celu udoskonalenia swoich oddziaływań uczestniczyła w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego:

Konferencje:

-  II Regionalna Konferencja Oświatowa „Wspieranie rozwoju dziecka – uczniowie wykazujący specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożeni ryzykiem dysleksji oraz zaburzeniami zachowania – jak pomóc dziecku, nauczycielowi i jego rodzinie?”

- „Zostań diagnostą i terapeutą SI”

Warsztaty, szkolenia, kursy:

-  Kurs I stopnia z Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

-  kurs „Terapia Taktylna” według metody dr Swietłany Masgutowej

- kurs „Metoda Dobrego Startu”

-kurs „Kompleksowy kurs animatora zabawy”

- szkolenie „Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

- szkolenie „Inteligencja emocjonalna. Jak rozwijać emocjonalność uczniów i jak nauczać ich radzenie sobie z emocjami”

- szkolenie „Przemoc domowa. Procedura niebieska karta dla pracowników oświaty. Zmiany w systemie przeciwdziałania przemocy”

- warsztaty „Terapia neurobiologiczna”

Kontakt

ul. L.Wenedy 7, Kraków
tel./fax: 12 658 52 60

Oddziały w terenie
tel. 12 658 40 67
przedszkole35@vp.pl